امروز...

عکس نيکان را به خودش نشان دادم و پرسيدم اين کيه؟ کمی نگاهش کرد و گفت: «پو»! اسم خودش را بلد است و می‌گويد «نينان». تصوير خودش را هم می‌شناسد. ولی نمی‌دانم اين چه شوخی بود که بين خودش و خرسش شباهت ديده بود!!

/ 0 نظر / 3 بازدید