-متين سلام دوست من خوبی؟

--(متين در حالی که سرش را نصفه از روی کتاب بلند کرده بود و از گوشه چشم نگاه می کرد) سلام!

-دلمون تنگ شده بود برات. ديگه نميای جبهه (مشارکت)؟

--(اين دفعه سرش را هم بلند نکرد و همانطور که کتاب را نگاه می کرد با بی تفاوتی تمام) نه! من ديگه طرفدار صلح و دوستی شدم!!

/ 1 نظر / 9 بازدید
اروند

خوب مبارک است! کنفسيوس هم می گويد: درختی که در برابر باد نمی ايستد و خم می شود؛ پايدار تر است.