نکن!!!

از اين کلمه در خانه ما زياد استفاده می‌شود. اين دو برادر با هم بازی‌های خطرناک گاهی می‌کنند. هر وقت متين می‌خواهد تلويزيون ببيند نيکان آنرا خاموش می‌کند و هر کس هم نزديکش بشود داد می‌زند. متين بازی می‌کند و لگوهايش را به نيکان نمی‌دهد چون می‌ترسد گم شوند. من مرتب بايد بگويم نکن! نکن! نکن!
ديروز همين‌طور که از دور داشتم با التماس(!) می‌گفتم متين جان نکن شنيدم که نيکان هم همان‌طور و با همان لحن می‌گويد: «بابا جان نجُن!!»

/ 0 نظر / 3 بازدید