مادر بودن يعنی چی!!

در انجمن اينترنتی مادران که به خاطر نيکان عضو هستم يک بار وقتی نيکان دو سه ماهه بود سوال کرده بودند که مادر بودن يعنی چی؟ يکی از جوابها خيلی جالب بود. نوشته بود رفته بودم خريد کنم، يک هندوانه برداشتم و يکی دو ضربه به آن زدم که ببينم چطور است. بعد به طور اتوماتيک و ناخودآگاه هندوانه را بغل کردم و شروع کردم پشتش ضربه زدم تا آروغ بزند!!!!
===
امروز داشتم وبلاگ نوشی را می‌خواندم ديدم در پاسخ مطلبش که نوشته بود فرصت کارهايش را پيدا نمی‌کند نوشته بودند که تو بايد به خودت هم برسی و بيشتر از خودت به فکر بچه‌هايت نباشی. در صورتی که به نظر من موضوع اصلا فداکاری و اين حرفها نيست. اگر مادر می‌خواهد به آرايشگاه برود بايد بچه را چه کار کند؟ در خانه بگذارد و در را قفل کند؟؟ معلوم بود اين حرف را کسی گفته که درگير کار بچه نيست. يا پدر نيست يا اگر هست کارها را فقط مادر انجام می دهد.

/ 0 نظر / 4 بازدید