دیشب نیکان می گفت پاش باد کرده و درد می کنه. وقتی نگاه کردم دیدم واقعا به اندازه یه سیب رو ساق پاش باد کرده و کبود شده. اولش گفت از دوچرخه افتاده ولی بعد گفت یه زخم دیگه ش مال دوچرخه س و این یکی وقتی گرگم به هوا بازی می کرده و افتاده زمین باد کرده.

بهش اطمینان دادم که پاش نشکسته و زود خوب می شه ولی خودم نگران شدم کمی. در عرض دو هفته ده بار افتاده و همه جاش زخمیه. مگه دوچرخه سواری چقدر خطر داره؟؟

/ 1 نظر / 11 بازدید