کلمات جديد نيکان

جديدترين کلمه‌ای که نيکان ياد گرفته با کمال تعجب اين است: !"ALRIGHT"
ديروز گوشی تلفن را از من گرفت و بعد از چند بار الو الو کردن به پدرم گفت: داقا للام! (ترجمه می‌کنم: آقا سلام!)

/ 0 نظر / 5 بازدید