تولد!

نیکان در ماه آبان چهار پنج تا تولد دعوت شده بود.

نیکان: فردا هم تولد یکی هست! یکی از بزرگا!

متین: ا؟ دعوت داری؟

نیکان: نه بابا! امام علیه مثل اینکه! فهمیدی؟

(منظورش امام رضاس!!)

متین: حالا دعوت هم داری؟!

(این یکی دیگه نمی دونم برای اینکه از تک و تا نیفته اینو گفت یا اصلا گوش نمی کرد یا متوجه نشد موضوع رو!)

/ 3 نظر / 9 بازدید