14 شهريور 1379

آقاي حسني زنگ زد كه دو صفحه نمونه آماده شده‏، بروم و بگيرم. شب هم ه.ع ساعت 9 گذشته بود كه آمد، با دو شاخه گل مريم پُرپر و گفت اين گل مال baby است.

/ 0 نظر / 5 بازدید