چه کاری؟

نیکان دوست داری چه کارایی بکنی؟

نیکان: نقاشی، لگو بازی، فکر کردن!

فکر کردن یعنی چی؟

نیکان: دوست دارم صندلی م رو بذارم کنار پنجره بیرون رو نگاه کنم و فکر کنم.

/ 2 نظر / 6 بازدید
خانم ف

جدی جدی من هميشه عاشق اين حالت های خاص نيکان هستم. خيلی هم خوشحالم که اينقدر آچ کردی. تند تند آپ کن.